Blog

4 bài viết

Hiển thị bài viết cùng danh mục ở trang chi tiết bài viết trong Flatsome

Bài viết chia sẻ cách thêm đoạn code phù hợp để hiển thị bài viết cùng danh mục ở cuối mỗi bài viết trong website wordpress sử dụng theme Flatsome Đặt đoạn code sau vào vị trí muốn hiển thị bài viết cùng danh mục Bài cùng danh mục dạng danh sách <!— Bài viết. . .

Tổng hợp Code phải dùng

Tổng hợp những đoạn Code PHP cần dùng khi thiết kế Website WordPress sử dụng Theme Flatsome kết hợp với Plugin ACF Pro Home Slider with Images <!— Slider —> <?php if(!wp_is_mobile()) : if(have_rows(‘desktop_slider’)) : ?> <div class=”homeslider row row-collapse row-full-width slider slider-nav-simple slider-nav-large slider-nav-light slider-style-normal slider-show-nav” data-flickity-options='{“imagesLoaded”: true, “groupCells”: “100%”, “dragThreshold” : 5, “cellAlign”:. . .

Hiển thị danh sách bài viết dạng List trong Flatsome bằng Code PHP tùy chỉnh

Để hiển thị danh sách bài viết theo dạng List trong danh mục bài viết hay thẻ tag trong Flatsome, hãy làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Vào Theme Options > Blog > Blog Layout Chuyển đến phần Posts Layout, cho 1 loại hiển thị bất kỳ, ví dụ List Bước 2: Copy file. . .

Hiển thị danh sách bài viết dạng Grid trong Flatsome bằng Code PHP tùy chỉnh

Để hiển thị danh sách bài viết theo dạng Grid trong danh mục bài viết hay thẻ tag trong Flatsome, hãy làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Vào Theme Options > Blog > Blog Layout Chuyển đến phần Posts Layout, cho 1 loại hiển thị bất kỳ, ví dụ List Bước 2: Copy file. . .

Danh mục bài viết

Khám phá những nội dung mới nhất