post list

Hiển thị danh sách bài viết được chọn bằng ACF Pro

Đôi khi, chúng ta muốn chọn thủ công một số bài viết để hiển thị ra ngoài Trang chủ, Sidebar hay ở mỗi bài viết để điều hướng người đọc lựa chọn xem những bài viết này. Có nhiều cách để thực hiện việc này, như dùng plugin chuyên dụng, dùng widget hay sử dụng. . .

Danh mục bài viết

Khám phá những nội dung mới nhất